صفحه اصلی > محصولات > ورزشی > K97 > تایر رادیال KINGTYRE
موتور سیکلت ورزشی / تایر شهر جلو 120 / 60ZR17

موتور سیکلت ورزشی / تایر شهر جلو 120 / 60ZR17

    الگوهای مرتب بهینه شده، باعث کاهش سطح تماس و افزایش زهکشی دامنه های زاویه می شود. تکنولوژی دو هسته ای تسمه ای، پایداری خط راست را حفظ می کند و دست کم در حداکثر زاویه های نازک قرار می گیرد.