صفحه اصلی > محصولات > ورزشی
K-97 ورزشی موتورسیکلت تایر شعاعی

K-97 ورزشی موتورسیکلت تایر شعاعی

    کاهش خطوط مسطح نسبت به طور کامل کنترل توزیع فشار یکنواخت تنش خطی در هنگام رانندگی بهبود انعطاف پذیری و عملکرد تعادل