صفحه اصلی > محصولات > ورزشی
K-97 Sport / شهر تایر رادیال موتور سیکلت

K-97 Sport / شهر تایر رادیال موتور سیکلت

    کاهش خطوط مسطح نسبت به طور کامل کنترل توزیع فشار یکنواخت تنش خطی در هنگام رانندگی بهبود انعطاف پذیری و عملکرد تعادل