صفحه اصلی > محصولات > مسابقه > نرم و صاف کردن
تایر سقفی موتور سیکلت 180 / 60R17

تایر سقفی موتور سیکلت 180 / 60R17

    الگوهای مرتب بهینه شده، باعث کاهش سطح تماس و افزایش زهکشی دامنه های زاویه می شود. تکنولوژی دو هسته ای تسمه ای، پایداری خط راست را حفظ می کند و دست کم در حداکثر زاویه های نازک قرار می گیرد.