صفحه اصلی > محصولات > دنباله > K66
تایر جلو تایر 110 / 80R19

تایر جلو تایر 110 / 80R19

    الگوهای مرتب بهینه شده، باعث کاهش سطح تماس و افزایش زهکشی دامنه های زاویه می شود. تکنولوژی دو هسته ای تسمه ای، پایداری خط راست را حفظ می کند و دست کم در حداکثر زاویه های نازک قرار می گیرد.