صفحه اصلی > محصولات > دنباله
تایر موتور سیکلت K66 170 / 70R19

تایر موتور سیکلت K66 170 / 70R19

    الگوهای مرتب بهینه شده، باعث کاهش ساعات مناطق تماس و افزایش زهکشی دامنه های زاویه می شود. تکنولوژی دوقطبی گیره: پایداری خطی را حفظ می کند و با افزایش بیشتر در زاویه های نازک maxmum